Home

Wat is een medisch dossier

Medisch dossier. Zorgverleners, zoals huisartsen, tandartsen en specialisten, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd Een medisch dossier is van niemand, maar de arts is wel de beheerder. Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van een overledene. Het medisch beroepsgeheim geldt ook na de dood. Maar aan een nabestaande die een goede band met de overledene had, geeft de arts in de praktijk vaak toch toestemming. Medicijne In het medisch dossier staan de gegevens over uw gezondheid en behandeling. De zorgverlener beoordeelt per situatie wat hij in het medisch dossier zet. In het medisch dossier staat in ieder geval: welke medische onderzoeken en behandeling u krijgt of heeft gehad; informatie die noodzakelijk is om u goede zorg te geven

Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegeven

In een medisch dossier staan jouw medische gegevens zoals onderzoeksuitslagen, röntgenfoto's, verwijsbrieven, de medicijnen die jij slikt en jouw aandoening. De zorgverlener is verplicht om deze gegevens bij te houden. Zo ontstaat er een beeld van jouw gezondheidssituatie Een schriftelijk dossier maakt een betere behandeling mogelijk. Wanneer een andere arts of zorgverlener de behandeling overneemt, wordt een goed dossier nóg belangrijker. En mocht er iets misgaan, dan is het dossier een belangrijke toetssteen voor het Medisch Tuchtcollege Ons eten is een uiting van cultuur, van smaak, van plezier en van zoveel meer. Voeding is ook een energiebron en essentieel voor onze gezondheid. Medisch Dossier laat je de positieve kracht van ons voedsel zien. Ziekte en behandeling. Er wordt continue onderzoek gedaan naar vele ziektes en behandelingen Als je lang ziek bent, leggen je arts of artsen een (soms uitgebreid) medisch dossier aan. In dat dossier staat veel persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld welke ziekte je hebt, hoe jouw ziekte je beperkt, of (en zo ja welke) medicijnen je gebruikt en wat het vooruitzicht is Een grijs gebied. Bedrijfsartsen. Wat bedrijfsartsen betreft, daar is maar één antwoord mogelijk: een bedrijfsarts mag geen medische informatie doorsturen naar werkgever. Ik kan mij zeer moeilijk voorstellen dat een werkgever 'inzage gehad heeft' in een medisch dossier bij het genoemde schoonmaakbedrijf

Medisch dossier inzien: wat moet je weten? Consumentenbon

 1. Een behandelaar kan medische redenen hebben om niet te voldoen aan je verzoek om gegevens uit je medisch dossier te verwijderen. Bijvoorbeeld als de vernietiging goed hulpverlenerschap van de behandelaar zou belemmeren. Of om te voorkomen dat een bepaald onderzoek nog een keer moet worden uitgevoerd
 2. imaal 15 jaar bewaard worden
 3. Medisch dossier vaak bewijs in letselschadezaak Een schrijnende zaak voor patiënten en een groot probleem in letselschadezaken. Het medisch dossier kan in veel gevallen als bewijs dienen. Dit dossier toont het verband aan tussen de klachten en het ongeval
 4. Medisch dossier (beroepsgeheim) De Regeling inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht hulpverleners, waaronder artsen, om met betrekking tot de behandeling van een patiënt een dossier in te richten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een zorgvuldig bijgehouden dossier is.

Helena is jouw gratis digitale gezondheidsportaal.Het is jouw persoonlijke digitale brievenbus en archief voor al jouw medische documenten en gegevens.Dankzij Helena is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren met jouw zorgverleners en voorgeschreven artikelen met één klik te reserveren bij je apotheek Het primaire doel is een goede hulpverlening aan de patiënt. Alleen die gegevens die voor goede kwalitatieve zorg noodzakelijk zijn worden opgenomen. Daarbij is ook de continuïteit van de hulpverlening van belang (ook een opvolger moet uit het dossier kunnen begrijpen wat de medische achtergrond en situatie van de patiënt is) Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patiënt te ondersteunen. Een EPD is inhoudelijk breder dan een EMD (elektronisch medisch dossier) Als een patiënt wil weten wat een medisch hulpverlener in zijn dossier over hem opschrijft, kan hij inzage van dat dossier vragen, maar hij kan ook een kopie van zijn dossier vragen. De medische hulpverlener moet aan dat verzoek voldoen, dat is in de wet vastgelegd. Bij de behandeling van letselschade is het inzage Juglen Zwaan van ahealthylife.nl schreef een stuk over dit initiatief in zijn nieuwsbrief en vatte goed samen wat de verschillende visies zijn op de lockdownmaatregelen. We delen zijn bericht graag hier met Medisch Dossier-lezers. Door Juglen Zwaan. Inmiddels zitten we weer in een lockdown

Hoofdstuk 2 - Het medisch dossier - Patientenfederati

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het tandheelkundig dossier bevat niet alleen aantekeningen over je gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken, maar ook medische gegevens zoals aandoeningen en medicijngebruik behoren in het dossier Omdat iedere zorgverlener een eigen dossier bijhoudt, moet je aan iedere zorgverlener ook apart toestemming verlenen. Het is dus ook mogelijk te weigeren. Alleen zorgverleners die rechtstreeks bij je behandeling of onderzoek betrokken zijn, mogen je gegevens inzien. Je kunt ook zelf je medisch dossier inzien In het dossier staan: uw persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, bevindingen van uw behandelend arts, bevindingen van overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners die bij uw onderzoeken en behandelingen betrokken zijn Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen. Het bevat onder meer alle gegevens over: vaccinaties allergieën medisch Allerlei partijen kunnen bij u (delen van) het medisch dossier van een patiënt opvragen of inzien. Niet alleen de patiënt zelf, maar ook collega-zorgverleners, advocaten of instanties zoals gemeenten, uitkeringsinstanties of arbodiensten vragen tegenwoordig om inzage in het dossier. Wat zijn de regels hiervoor? Hoe geheim is het medisch beroepsgeheim

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.). Wat zijn de voordelen? Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel dat u moet betalen voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet: tot 1 EUR voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkomin Inzage door patiënten in de eigen medische gegevens is niet nieuw. Al sinds de WGBO uit 1985 heeft de patiënt recht op inzage in het eigen medisch dossier, alleen hoeft die inzage niet per se ook elektronisch te kunnen plaatsvinden. In de praktijk wordt er ook al gebruik van gemaakt. Veel huisartsen hebben daar reeds ervaring mee Ik blijf het herhalen: het wordt tijd voor een staffel met forfaitaire schadebedragen, van zeg 50 euro voor lekken NAW gegevens tot 2.500 voor lekken medisch dossier. metHet gaat me wat ver om te zeggen dat een werkgever maar gewoon een bedrag moet geven bij wijze van forfaitaire schadevergoeding

Medische gegevens delen - Patientenfederati

Wanneer er over uw medische situatie advies is gevraagd aan LechnerConsult, leggen wij van uw gegevens een dossier aan. Dit dossier bevat de gegevens die verband houden met uw letselschade. Het dossier gaat daarmee over u Als je lang ziek bent, leggen je arts of artsen een (soms uitgebreid) medisch dossier aan. In dat dossier staat veel persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld welke ziekte je hebt, hoe jouw ziekte je beperkt, of (en zo ja welke) medicijnen je gebruikt en wat het vooruitzicht is. Je hoeft deze informatie niet met iedereen te delen

Vraag en antwoord: medisch dossier PlusOnlin

Uw medisch dossier. Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Maastricht UMC+ (MUMC+) met uw patiëntengegevens om? Wat zijn uw rechten? En hoe kunt u een kopie of inzage in uw medisch dossier verkrijgen U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig van thuis uit inzien, maar niet uw volledig medisch dossier. Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, overleg dit dan met uw behandelend arts of, als u bent opgenomen, met de verpleegkundige

Home - Medisch Dossier

Dan mag u de patiënt weigeren om een bepaald gedeelte van zijn/haar medisch dossier en/of logging-gegevens in te zien. U moet dan wel kunnen aantonen dat dat het geval is. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang dat de patiënt heeft bij inzage in het betreffende gedeelte van zijn/haar medisch dossier Wat is een medisch dossier op te vragen formulier? Een medische dossiers verzoek vorm een vorm die wordt gearchiveerd kopieën van medische dossiers verkrijgen. Patiënten hebben recht op kopieën van hun eigen medische gegevens, zoals zijn ouders of verzorgers van de patiënten, de begunstigden, en p In deze e-brochure leest u alles over de rechten en plichten rond het medisch dossier. Van het recht op inzage tot bewaartermijnen. Maar ook wat er in uw medisch dossier staat en wie in uw dossier mogen kijken Het beheer van het globaal medisch dossier aan de huisarts toevertrouwen is een vrije en duidelijke keuze van de patiënt. Als u wenst dat uw huisarts uw globaal medisch dossier samenstelt en beheert, moet u dit uitdrukkelijk vragen tijdens een raadpleging. Chronisch zieken en vijfenzeventigplussers kunnen dit ook bij een huisbezoek doen Vergeleken met een papieren dossier is het digitale dossier beter leesbaar, is de overdracht van dossiers naar andere JGZ-organisaties gemakkelijker en kunnen werkprocessen beter worden gevolgd. Het DD JGZ is een medisch dossier. Alleen professionals van de JGZ hebben toegang tot het DD JGZ

Uitwisseling medische gegevens: wat mag wel en wat mag

Uw zorgverlener beheert uw medisch dossier. U kunt uw medisch dossier daarom niet meenemen naar huis. U kunt het wel bekijken bij uw arts. Of dien een verzoek voor een kopie in bij het medisch archief. Gegevens in het medisch dossier die over uzelf gaan, mag u inzien. Alle zorgverleners die met uw behandeling te maken hebben, mogen dat ook Tsja, een medisch dossier is niet bedoelt als leuk leesvoer, en bij de term behandelaar denk ik aan iets in de psychische gezondheidszorg, en zal je vermoedelijk dingen teruglezen die niet leuk zijn. Dat maakt ze natuurlijk niet ineens feitelijk onjuist Wat vinden anderen van een online medisch dossier? Ernst bekijkt - met toestemming van zijn zoon - online de medische gegevens van zijn zoon. Hij is 21 jaar en heeft een hersentumor waarvoor hij wordt behandeld. Alle onderzoeken, uitslagen en afspraken kunnen wij thuis nog eens online bekijken, wat erg fijn is

Dat is alleen anders als jouw ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid op jouw leeftijd. Ouders geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar. Als je 16 bent, heb jij zelf recht op inzage in jouw medisch dossier Natuurlijk kunnen zij wel steeds een afschrift vragen, conform de patiëntenwetgeving. Wie maakt uw Sumehr aan? Artsen ( bij voorkeur de huisarts die het globaal medisch dossier beheert) kunnen met hun computerprogramma sumehrs aanmaken op basis van het medisch dossier van de patiënt

Zorgverzekeraars - geen recht inzage medisch dossier

Video: Medische informatie bij ziekmeldingen: wat mag wel en wat

Wanneer een medisch medewerker een nieuwe episode aanmaakt zal deze open zijn. De medisch medewerker sluit de episode wanneer op dat moment geen zorg meer nodig wordt geacht in verband met het betreffende gezondheidsprobleem. Een afgesloten episode kan weer heropend worden, indien er toch weer zorg nodig is DigiD is een vertrouwelijke manier van inloggen. Door in te loggen met DigiD kunnen wij zien of wij de juiste persoon voor ons hebben. Vervolgens kunnen we je goed verder helpen en je medisch dossier raadplegen

Medische informatie | The Ledge - Inuksuk

In de gevallen waarbij sprake was van een transitie van werkdiagnose naar definitieve diagnose, werd nagegaan of deze diagnose adequaat in het medisch dossier was geregistreerd (n=218). Resultaten Bij bijna een derde van de onderzochte verwijzingen was de titel van de zorgepisode niet veranderd, hoewel de internist wel een definitieve diagnose had gesteld U heeft een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie. Als u uw rijbewijs wilt verlengen, beoordeelt het CBR meestal opnieuw of u gezond genoeg bent om te rijden. Dit doen we via de Gezondheidsverklaring. Het opnieuw invullen van een Gezondheidsverklaring is niet altijd nodig Indien de medisch medewerker een verslag vastlegt in het kader van een overleg met een externe, het diagnostisch plan of behandelplan en wat met de patiënt is besproken of afgesproken. Een concept-item mag nog gewijzigd en verwijderd worden en is nog geen onderdeel van het medisch dossier. Zie ook:. Vraag wat zijn de 3 voordelen van SOEP vastlegging; (moderator) 16 augustus 2017 om 16:20 moderator #13. De SOEPstatus is een uniforme methode van bijhouden van een medisch dossier. Het op deze manier noteren van de gegevens helpt een duidelijke logische lijn in het geneeskundig proces vast te houden en voorkomt dat stappen worden overgeslagen

Sialolithiasisis: Wat zijn speekselstenen en wat kunt u

Het patiëntenportaal Mijn Dossier is een service voor patiënten van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc. U vindt hier meer informatie over Mijn Dossier zoals hoe u zich kunt aanmelden, de meest gestelde vragen, een video met uitleg over het elektronisch patiëntendossier, de algemene voorwaarden en wat u waar kunt vinden in Mijn Dossier Iets wat met papieren dossiers toch veel moeilijker is. Beschikbaarheid van de dossiers is nou ook niet direct een groot issue: je gaat nog steeds naar een vast consultatiebureau, en als het kind naar school gaat, wordt het doorgestuurd naar de schoolarts. Bij verhuizingen is het misschien lastig, maar ook dit is niet onoverkomelijk Wat is het medisch beroepsgeheim? Alleen als dat nodig is voor goede zorg mag een behandelaar medische gegevens met een collega delen. Daar hebben vooral naasten of nabestaanden van patiënten last van, bijvoorbeeld als zij het dossier van een overleden familielid niet mogen inzien. 7

Hier vind je een samenvatting van je eigen medisch dossier met alle belangrijkste en relevante gegevens. Je kan dit zelf bekijken door op het oogje te klikken. Indien je dit wenst aan te passen zal je de aanpassingen moeten overleggen met je huisarts zodat hij deze kan doorvoeren 4 Hoofdstuk Medisch dossier.3.1 Unitdossier Als er met een unitdossier wordt gewerkt, betekent dit dat alle poliklinische gegevens van meerdere specialismen van de patiënt bij elkaar in één dossier zijn verzameld. Er bestaat slechts één dossier per patiënt..3. Dossier per specialist Eén dossier per specialist houdt in dat er per specialisme één dossier is

2. Inrichting van het bedrijfsgeneeskundig dossier. De bedrijfsarts legt een dossier aan van iedere werknemer die onder zijn zorg valt. Hij richt dit dossier zodanig in dat aan de hand van de aard van de verzamelde gegevens . verschillende gegevenssets zijn te onderscheiden. Medische gegevens worden gescheiden va Een medisch dossier is voor een patiënt wat zijn geld op de bank is. Het is wel van hem, maar hij beheert het niet zelf. Die vergelijking trekt neuroloog Geert Sulter van het Dokkumer ziekenhuis Sionsberg Wat is het nieuws? In het Roosendaalse Bravis Ziekenhuis heeft een secretaresse jarenlang het medische dossier van de ex-echtgenote van haar man bekeken. De man gebruikte de medische gegevens in. Wat is een SOEP-rapportage? SOEP staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie & Plan. Het is een methode voor het opschrijven van een rapportage in een medisch dossier die vaak gebr... Vr, 9 Nov, 2018 at 12:54 PM. De controlecode is onjuist, hoe kan dat Zorginstellingen moeten minimaal 5 jaar bijhouden wie er in een medisch dossier van een patiënt heeft gekeken, zo heeft minister Bruins voor Medische Zorg bepaald

Video: Medisch onderzoek: secundair onderwijs | gezondheid

In jouw 'Globaal Medisch dossier' houdt je huisarts alle gegevens bij over je gezondheid. Je medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van andere zorgverleners,... Op die manier heeft de huisarts een totaalbeeld van je gezondheid wat positief is voor kwaliteit van de zorg Wat 'medische gegevens' zijn, is bij gemeenten en wijkteams niet altijd vastomlijnd. Doorgaans is het duidelijk dat het dossier van de huisarts niet bij de gemeente thuishoort. Maar dan volgt een grijs gebied waarin soms diagnoses en behandelingen worden beschreven, en aantekeningen over bijvoorbeeld medicatie, of bezochte specialisten in een dossier terecht kunnen komen

Voedselkeuzelogo maakt kiezen gemakkelijker - Medisch DossierVitamine D, welke vitamine d waarde is goedAmiMed Helptag - Veiligheidshulpmiddelen van Thuisleefgids

Gezondheidsplein is het betrouwbare en onafhankelijke platform voor informatie over je gezondheid. Met begrijpelijke uitleg over aandoeningen, symptomen en behandelingen, gecontroleerd door artsen en medisch specialisten Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van het medisch dossier Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier bij ons opvragen. Daarvoor is het nodig dat u dit formulier invult. Wilt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde bijlage(n) mailen naa Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)? Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen ) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het GMD is gratis voor iedereen Een moeilijke relatiebreuk... wat doet het met je lichaam? Op een vervelende manier uit elkaar gaan, is niet alleen emotioneel moeilijk, ook je lichaam heeft het er moeilijk mee. In de nieuwste Medisch Dossier beschrijft relatiedeskundige Katherine Woodward Thomas drie goede manieren om je lichaam, hart en ziel te helen Een secretaresse van het Bravis Ziekenhuis heeft jarenlang onrechtmatig medische dossiers van patiënten bekeken zonder dat het ziekenhuis hiervan op de hoogte was

 • GTA 5 Trevor.
 • Wetgeving Xenon verlichting 2019.
 • Natriumoxide.
 • AFC Jaardiner.
 • Beste occasion.
 • Koffieslurper.
 • Stadion Gent.
 • LEGO Classic 10717.
 • Witte herder druten.
 • Geboorte versiering raam.
 • Eddo.
 • Grote beelden voor woonkamer.
 • Fitgirlcode buikspieren.
 • Noir betekenis.
 • Joolz Hub inklappen.
 • Stoommachine merken.
 • Ozosnel Sinterklaasliedje.
 • Schimmel op tong Oma Weet raadt.
 • Instagram analyseren.
 • Aantal volgers Instagram komma.
 • Lekkere wodka.
 • Bed 90x200 met bedlade.
 • Clinomyn Tandpasta kruidvat.
 • David Livingstone route.
 • Mobilhome rijbewijs D.
 • Blue eyes white dragon sdk 001.
 • Bloemen aan huis Herent.
 • EdX Edge.
 • Bamboe Fargesia Rufa.
 • Avocado bewaren water.
 • Wat voor krachten heeft captain america.
 • Lage mierde geplande evenementen.
 • Conor mcgregor vs dustin poirier live.
 • Actief transport in het lichaam.
 • Tornado Zeeland.
 • Soorten technische opleidingen.
 • Mr Polska Expeditie Robinson.
 • Leren rok strak.
 • Minecraft PS4 bol.
 • Bol.com kortingscode gratis verzending.
 • A6 kaarten drukken.