Home

Heupfractuur nhg

Leeftijd, ondergewicht, verhoogd valrisico en een ouder met een heupfractuur zijn de belangrijkste risicofactoren voor een eerste fractuur. De NHG-Standaard Fractuurpreventie vervangt de NHG-Standaard Osteoporose 2005. In deze Standaard staat het vaststellen van het individueel fractuurrisico centraal Bij een gebroken heup heeft u pijn aan uw heup en kunt u niet meer lopen. U zult zo snel mogelijk geopereerd worden. Voor de operatie mag u niet eten en drinken. Als verdoving krijgt u een ruggenprik of volledige verdoving (narcose). Na de operatie vertelt uw arts hoeveel u uw been mag belasten en of u direct kunt starten met fysiotherapie In 2021 is het maximale hypotheekbedrag € 325.000. Dat betekent dat als je gebruik wilt maken van NHG het huis niet meer mag kosten dan dit bedrag. Wanneer je investeert in energiebesparende maatregelen dan mag je 6% meer lenen. Het maximumbedrag met NHG komt dan in 2021 uit op 344.500 euro

De heupfractuur kan grote gevolgen hebben, vooral voor de oudere patiënt. Eén op de drie patiënten overlijdt in het eerste jaar na de opname. De patiënten die het overleven moeten vaak veel van hun zelfstandigheid inleveren. Oorzaak en ontstaanswijze Bij een gebroken heup heeft u pijn aan uw heup en kunt u niet meer lopen. U zult zo snel mogelijk geopereerd worden. Voor de operatie mag u niet eten en drinken De incidentie van een heupfractuur bij 65-plussers is 32 per 10.000 mannen en 84 per 10.000 vrouwen (Bron: RIVM). Risicofactoren voor het breken van een heup zijn onder andere: vrouw zijn, osteoporose, ondergewicht (BMI < 19), gebruik van langwerkende benzodiazepinen, evenwichtsproblemen en valfrequentie, fracturen in het verleden, verminderd gezichtsvermogen en heupfracturen in de familieanamnese Een gebroken heup of heupfractuur (medische term collumfractuur) is een breuk van het bovenbeen in de verbinding tussen de kop en het dijbeen (femur), ofwel de hals.Soms loopt de breuk alleen door de hals (de klassieke mediale collumfractuur), soms is ook het bovenste deel van het dijbeen aangedaan (een pertrochantaire of subtrochantaire fractuur)

Wat is een heupfractuur? De heup bevindt zich op de plaats waar het bovenbeen en bekken bij elkaar komen. Een heupfractuur is een breuk in het bovenbeen (dijbeen) vlak bij het heupgewricht. Bij een heupfractuur is de plaats van de breuk in het bovenbeen van belang welke operatietechniek wordt gebruikt. Afbeelding 1: heupfractuur. Operati recente heupfractuur; ernstige ziekte, De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson adviseert in aansluiting bij de Multidisciplinaire Richtlijn Parkinson bij een psychose/delier bij patiënten met de ziekte van Parkinson met de behandelend neuroloog of geriater te overleggen over eventuele aanpassing van de parkinsonmedicatie Complicaties van een heupfractuur de volgende complicaties kunnen optreden nadat je een gebroken heup hebt opgelopen: Delirium komt vaak voor bij een ziekenhuisopname voor een heupfractuur. Aspiratiepneumonie (een longontsteking waarbij je vreemde stoffen zoals speeksel, braaksel, vloeistoffen en voedsel inademt) komt vaak voor. Urineweginfectie Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met proximale femurfracturen te maken hebben Een collumfractuur, dijbeenhalsfractuur, gebroken heup of heupfractuur is een proximale femurfractuur, een botbreuk ofwel fractuur in het bovenste gedeelte van het dijbeen. Zo'n botbreuk bevindt zich op kleine afstand van- of zelfs in het heupgewricht. Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur

Voorgeschiedenis van een heupfractuur | Huisarts & Wetenschap

Fractuurpreventie NHG-Richtlijne

Gebroken heup. Inleiding. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een gebroken heup. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een gebroken heup. Een proximale femurfractuur wordt ook wel een gebroken heup genoemd. Het heupgewricht bestaat uit een kop en een kom. De heupkom is een onderdeel van het bekken Bij een heupfractuur is de plaats waar de breuk is opgetreden in het bovenbeen van belang voor de toe te passen operatietechniek. Afbeelding 1: heupfractuur. Er zijn vier typen heupfracturen (zie de afbeeldingen a tot en met d), maar een fractuur kan nog ingewikkelder zijn als er sprake is van meerdere botfragmenten Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019. PDF-document 231,43 KB. Rapport 30-01-2019. Indicatorgids Heupfractuur (DHFA) verslagjaar 2019. PDF-document 538,81 KB. Indicatorgids 28-11-2018. Verslagjaar 2018 Toetstabel Heupfractuur (DHFA) + getoetste indicatorgids verslagjaar 2018. PDF-document 73,56 KB. Rapport 26.

Onderwerp : heupfractuur Samenvatting : dr. G.J. (Gerbrand) Izaks, internist-ouderengeneeskunde en dr. K.W. (Klaus) Wendt, traumachirurg In Nederland worden jaarlijks ongeveer 17 duizend mens en opgenomen met een gebroken heup. Dit zijn bijna allemaal mensen van 55 jaar en ouder Status na heupfractuur. Oorzaak /diagnose: Veruit de meeste heupfracturen (ongeveer 90%) doen zich voor bij mensen boven de 60 jaar. Heupfracturen komen meer voor bij ouderen als gevolg van osteoporose en omdat zij een groter risico hebben te vallen. Bij een aantal geneesmiddelen neemt bij ouderen de kans op een heupfractuur toe Wat is er zoal aangepast? Het NHG heeft sommige omschrijvingen bij hoofdcodes en subcodes van een moderne vertaling voorzien, zodat deze beter aansluiten bij de huidige praktijk. Ook zijn er nieuwe ICPC-subcodes bijgekomen en enkele zijn komen te vervallen. Daarnaast zijn de NHG-tabellen die gebruikmaken van de ICPC-tabel geactualiseerd (bijvoorbeeld de tabel ICPC me Een breuk van de oogkas (orbitafractuur) Inleiding Het oog wordt goed beschermd: aan de voorzijde door de oogleden en aan de overige zijden door de botten van de oogkas (orbita)

Heupfracturen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem. In Nederland komen ze 15.000 maal per jaar voor. Van de mensen die een heupfractuur oplopen, overlijden er 2000 tot 3000 binnen een jaar. En ongeveer de helft van degenen die de fractuur overleven, houdt er een ernstige mobiliteitsstoornis aan over. Preventie zou dus de moeite kunnen lonen Zij gebruikten gegevens van de zorgverzekeraar Medicare van 3083 Amerikaanse verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie en een heupfractuur. Van hen was 79 procent vrouw, 29 procent was ambulant voorafgaand aan de breuk en de gemiddelde leeftijd was 84 jaar. Van hen onderging 85 procent een operatie na de breuk Inleiding De kwaliteit van de lijkschouw in Nederland behoeft verbetering. Al jaren zijn er signalen dat behandelend artsen soms ten onrechte verklaringen van overlijden afgeven.1 De Wet op de lijkbe- zorging (Wlb), die globaal de procedure van de lijkschouw bepaalt,2 ondervangt dit probleem bij het overlijden van minderjarigen via de NODO-procedure (zie kader NODO-procedure).3 O Osteoporose op zichzelf leidt niet tot de dood. Alleen de gevolgen ervan, namelijk een fractuur, zijn geassocieerd met sterfte. De belangrijkste fractuur in dit opzicht is de heupfractuur. Van de senioren (55 jaar en ouder) die een heup breken, overlijdt bijna 25% binnen een jaar na het oplopen van de heupfractuur (Verhaar et al., 2013) Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Leids Universitair Medisch Centrum Medisch Centrum Haaglanden Haga Ziekenhui

Gebroken heup Thuisart

Tumor (5,2), heupfractuur (3,07) en infecties/osteomyelitis (1,62) leidden tot een verhoogde mortaliteit. Van alle patiënten had 23,8 1 risicofactor, 12,6 2, 2,2 3 en 0,1 4 risicofactoren. Geen van de patiënten had 5 risicofactoren. Er bestaat een lineair verband tussen het aantal risicofactoren en de postoperatieve mortaliteitskans heupfractuur bij ouderen wordt geassocieerd met significante co-morbiditeit, een slechte gezondheidsuitkomst en hoge mortaliteit (Merchant, Moran et al., 2006). De mortaliteit onder oudere patiënten met een heupfractuur varieert van 12% tijdens de opname, to Heupfractuur Onder een collumfractuur of gebroken heup, een heupfractuur verstaan we een botbreuk of fractuur in het voorste gedeelte van het dijbeen (femur). Deze botbreuken vinden we op kleine afstand van of zelfs in het heupgewricht. Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur en is iets geheel anders In een onderzoek waarin 9704 postmenopauzale vrouwen prospectief gevolgd werden gedurende 4 jaar, was de kans op een nieuwe wervelfractuur 4 keer zo groot bij vrouwen met een bestaande wervelfractuur als bij postmenopauzale vrouwen zonder wervelfractuur; het risico op een heupfractuur was verdubbeld.12 Uit observationeel onderzoek van meer dan 15 jaar geleden kwam naar voren dat bij slechts 1. Een heupfractuur is typisch iets voor de oudere mens. Beneden de 55 jaar is een gebroken heup een zeldzaamheid; hooguit een gevolg van een ongeluk. Maar ouderen lopen geregeld heupfracturen op. Elk jaar belanden zo'n zeventienduizend mensen in Nederland in het ziekenhuis met een heupfractuur. Driekwart daarvan is vrouw

Hypotheek en Nationale Hypotheek Garantie (NHG

 1. •97% val oorzaak heupfractuur Valpreventie - Vloerkleed - Gladde vloeren - Houvast - Verlichting - Drempels - Kabels - Voldoende bewegen - Voldoende Ca en vit D - Eventueel Bisfosfonaten 15. Heupfracturen •Indeling 16. Heupfracturen •Nekfracturen (intrakapsulair) - Bloedsvoorziening ko
 2. •Na heupfractuur 2x zo hoge kans op een nieuwe fractuur volgens NHG-standaard Diagnostiek en evaluatie Geen opvolging nodig Instellen medicatie Patiënt reageert Patiënt reageert niet Memo in HIS E-consult voor 1e lijn Controles apotheek 27. Oproep systeem huisart
 3. De gevolgen van een heupfractuur zijn ernstig; bij meer dan de helft van de patiënten is sprake van ernstige beperkingen in de mobiliteit. Door de combinatie van veelal meerdere aandoeningen, medicatiegebruik, ondervoeding, beperkte mobiliteit, hoge leeftijd en geheugenproblemen zijn ouderen met een heupfractuur kwetsbaarder voor complicaties en is de behandeling complex
 4. Gebroken ribben - ribfracturen. Inleiding. Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van gebroken ribben. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

Richtlijnen Valpreventie voor preventie valincidenten bij ouderen (thuiswonend of in verpleeg/verzorgingshuizen) en richtlijnen fracturen en osteoporose Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose, 2008 1 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROE Methodologie van Richtlijnontwikkeling: In opdracht van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn, is het adviesrapport Richtlijnen; medisch specialistische richtlijnen 2.0 opgesteld. Hiervoor heeft deze Raad een commissie met afvaardiging uit 9 wetenschappelijke verenigingen (waaronder. Hieronder staan de evidencebased richtlijnen voor medische praktijkvoering die door Domus Medica of in samenwerking met ons werden gemaakt. Als u ingelogd bent, vindt u ook de bijhorende steekkaart, ander implementatiemateriaal en een samenvatting van de richtlijn

Hier vindt u meer informatie over verstopping en diarree.. Diagnose van ontlastingsincontinentie (bij volwassenen) Als u last hebt van ongewild verlies van ontlasting is het verstandig om uw klachten met de huisarts te bespreken In navolging van de NHG-Standaard Lage-rugpijn spreekt deze richtlijn van acute pijn als deze korter duurt dan zes weken, en van chronische pijn als deze langer duurt dan drie maanden. Benigne chronische pijnklachten kunnen mede voorkomen worden door ze in de acute fase adequaat te behandelen Cookie voorkeuren instellen. Wij maken voor deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen Liespijn is een veel voorkomende klacht onder sporters. Het kan verschillende oorzaken hebben. Een veelvoorkomende oorzaak is letsel aan de heupadductoren. Dit is een spiergroep die zich aan de binnenzijde van het bovenbeen bevindt Heupfractuur; Femoral Acetabular impringement (FAI) Letsel Labrum heup; Symptomen heupklachten. De symptomen van heupklachten zijn net als de oorzaken vaak erg divers. Vaak sluimeren de klachten al jaren en gaan ze niet vanzelf over. De meest voorkomende symptomen van heupklachten zijn: Pijn in de heup in rust (ook 's nachts

Heupfractuur Oorzaak, symptomen & behandeling Hier Heb

Behandeling van coxartrose. Hoe wordt artrose in de heup behandeld? Als kraakbeen eenmaal beschadigd is, is er geen herstel meer mogelijk. De behandeling is er dan ook op gericht om de pijn en stijfheid van het gewricht te verminderen.Meestal volgt een doorverwijzing naar een fysiotherapeut, maar je kan je afvragen of dat erg zinvol is Ontlastingsverlies (fecale incontinentie) is het ongewild verliezen van ontlasting en winden. Symptomen zijn: soiling, pijn en jeuk aan anus, windjes, in broek poepen Overslaan en naar de inhoud gaan. Home; Inloggen; Links; Contact; Vacatures; Zoeken; Richtlijne Beschrijving ICPC-zoekprogramma versie 1 2000 Inhoud. Inleiding; Globale werking zoekprogramma; Extra mogelijkheden en functies. Geslacht-invloed; Zoeken met hoofdstuklette Samenvatting van de NHG standaard - Osteoporose en fractuurpreventie. en andere samenvattingen voor je studie, Arts Klinisch Onderzoeker. Samenvatting van de NHG standaard - Osteoporose en fractuurpreventie met schemas die van toepassing zijn voor de Belgische situatie

Voor een demente dame in het verzorgingshuis zocht ik een heupbeschermer. In korte tijd had ze zich al een verbrijzelde schouder gevallen. Het wachten was op een heupfractuur. Nu bestaan er effectieve beschermers: broekjes met twee - verende - schal Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Landelijke richtlijn prikaccidenten. Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander Bij koorts gedurende ≥24 uur, koude rillingen en/of een duidelijk delirium, is een antibioticum voorschrift op basis van een mogelijke katheter-gerelateerde urineweginfectie alleen aangewezen, indien alle andere mogelijke (infectieuze en niet-infectieuze) oorzaken zijn uitgesloten en er geen sprake is van een urineretentie

artsen Genootschap (NHG) de4,8 standaard Anemie, maar deze is voor een bredere doelgroep dan ouderen.11 Tevens is er een handreiking Anemie voor diagnostiek en behande-ling van anemie bij kwetsbare ouderen.12 Of de standaard en de handreiking bruikbaar zijn en gebruikt worden bij diagnostiek en behandeling van anemie bij kwetsbare geïn Ischias? Herstel snel met de beste ischias oefeningen. Bewezen in de praktijk. Lees over de oorzaken, symptomen en behandeling van ischias

Ik heb een gebroken heup Thuisart

 1. Vergelijk eenvoudig en snel hypotheekrentes via Independer. Je vindt snel de laagste rente en de juiste hypotheekvorm
 2. ant bij het ontstaan van botfracturen. In Australië werd onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van valrisico's en botdichtheid bij heupfracturen
 3. De NHG-Standaard over osteoporose heet 'Fractuurpreventie'. 1 Want daar gaat het allemaal om: het voorkomen van botbreuken. Osteoporose is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van fracturen. Jaarlijks wordt bij 12.000 tot 15.000 patiënten een polsfractuur vastgesteld en bij bijna 18.000 patiënten een heupfractuur
 4. Van vijf aandoeningen is de informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes.De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijke richtlijnen en tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en.

In oktober 2012 verscheen de nieuwe NHG-Standaard Fractuurpreventie. De standaard geeft handvatten om onder andere het risico op een nieuwe fractuur bij patiënten boven de 50 jaar te verminderen. Een aantal factoren verhoogt het risico op vallen, zo Een delier komt vooral voor bij kwetsbare (zieke) ouderen die in het ziekenhuis liggen. Voor de opname kan de oudere nog helder van geest zijn, maar tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan dit plotseling veranderen. Een lichamelijke aandoening of een verandering in het ziektebeeld kan een delier uitlokken. Enkele bekende uitlokkers zijn In oktober 2012 verscheen de nieuwe NHG-Standaard Fractuurpreventie. De standaard geeft handvatten om onder andere het risico op een nieuwe fractuur bij patiënten boven de 50 jaar te verminderen. Een aantal factoren verhoogt het risico op vallen, zoals gewrichtsklachten, gebruik van psychofarmaca en polyfarmacie. Canadees onderzoek laat zien dat ook het starten van antihypertensiva is.

De NHG-Standaard Fractuurpreventie is er duidelijk over. Evalueer het fractuurrisico bij patiënten met een fractuur Het nut van erger voorkomen en daarmee veel leed (bij een heupfractuur zelfs overlijden) en onnodige zorgkosten te besparen, is het grootst bij deze groep NHG: heupfracturen voorkomen (2004) Heupfractuur bij ouderen (2018). Conclusie: De behandeling van de oudere patiënt met een heupfractuur vereist optimale samenwerking tussen zowel de eerste en tweede lijn als de verschillende specialismen in het ziekenhuis Het aantal mensen met een gebroken heup is de afgelopen jaren toegenomen, zo bericht de redactie van Medisch Contact op basis van cijfers van het informatiecentrum voor de zorg Vektis. In vijf jaar tijd is het aantal met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017. Een deel van de stijging is te verklaren [ 6 Richtlijn Antitrombotisch beleid Samenstelling van de werkgroep prof. dr. M.V. Huisman, internist-vasculaire geneeskunde, LUMC (voorzitter), NI

Voorgeschiedenis van een heupfractuur Huisarts & Wetenscha

nadroparine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Een veneuze trombo-embolie of longembolie kan behandeld worden met een directwerkend oraal anticoagulans (DOAC) of met de combinatie van een laagmoleculairgewicht heparine (LMWH) en een vitamine K-antagonist (VKA) als initiële behandeling, gevolgd door een 3-6 maanden durende onderhoudsbehandeling met een VKA Ziekenhuizen hebben volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) moeite met de registratielast die het vastleggen van uitkomstindicatoren met zich meebrengt, zo bericht de redactie van de website Skipr. Met name het meten van uitkomsten na ontslag uit het ziekenhuis ervaren de ziekenhuizen als een grote belasting. Gevolg is dat ziekenhuizen deze uitkomsten [ 3. NHG-standaard Fractuurpreventie - NHG (2011) 4. CME Online - Revalidatie na een heupfractuur (module 1 & 2). 5. Multidisciplinaire richtlijn duizeligheid bij ouderen (2015) Leerdoelen De aios 1. herkent patiënten met een verhoogd risico op osteoporose en met een verhoogd fractuurrisico

Fractuurpreventie (tweede herziening) Petra Elders, Geert-Jan Dinant, Tineke van Geel, Luc Maartens, Thomas Merlijn, Roeland Geijer, Jacques Geraets NHG-Standaard M69 Belangrijkste wijzigingen De tite Sorteren op: lichaamslocatie | alfabet Hieronder volgt een overzicht van alle aandoeningen op Hierhebikpijn.nl. Wanneer u de online fysiotherapie check doet, worden uw klachten vergeleken met al deze aandoeningen. U kunt de aandoeningen sorteren op alfabet en op lichaamslocatie NHG-Standaard Urineweginfecties (derde herziening). Van Pinxteren B, Knottnerus BJ, Geerlings SE, Visser HS, Klinkhamer S, Van der Weele GM, Verduijn MM, Opstelten W, Burgers JS, Van Asselt KM. Huisarts Wet 2013;56(6):270-80. Nys S, van Merode T, Bartelds AI, Stobberingh EE. Antibiotic treatment and resistance of unselected uropathogens in the. Thuisarts.nl start betrouwbare informatie over medisch-specialistische zorg 13 juni 2016 Vanaf vandaag is onafhankelijke en betrouwbare informatie over de medisch-specialistische zorg te vinden op de publiekswebsite Thuisarts.nl.Van vijf aandoeningen is de informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup.

Heupfractuur bij een eerstegraads familielid 1 V Gewicht <60 kg 1 V Ernstige immobiliteit 1 V 1Bij meer dan één wervelfractuur bestaat er een indicatie In de NHG-standaard (Nederlandse Huisartsen Genootschap) over osteoporose worden bovendien andere indicaties aange Osteoporose komt veel voor bij ouderen, maar is goed behandelbaar. In het LUMC hebben we ruime ervaring met het opsporen en behandelen van osteoporose

De samenwerking tussen het NHG, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie NPC is ontstaan naar aanleiding van het Jaar van de Transparantie, dat door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opgezet. Het platform moet de informatie aan patiënten over diverse aandoeningen te verbeteren Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven NHG-werkgroep Beroerte. NHG-standaard Beroerte. Utrecht: Nederlands Huisarten Genootschap; 2018. Bron; de Boer AR, van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Kerncijfers over hart- en vaatziekten. In: Hart- en vaatziekten in Nederland 2019, cijfers over incidentie, prevalentie, ziekte en sterfte Laatste update: 2021-02-02 17:09:06 . © 2021 Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati

Gebroken heup - Eerste Hulp Wiki - Eerste Hulp Wik

Bijlage NHG-algoritme.. 21. 3 1. Voorwoord In dit ketenzorgprogramma vindt u de werkafspraken rondom mensen met o heupfractuur bij één van de ouders o aanwijzingen voor een verhoogd valrisico o aantal zuivelconsumpties per dag o vitamine D gebruik o roke na een heupfractuur. Aanpassing van de NHG richtlijn zal hierop volgen. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad aan de Vrije Universiteit vergunning verleend om in een proefbevolkingsonderzoek osteoporose bij vrouwen van 65 jaar en ouder in de huisartsenpraktijk op te sporen 2 Omschrijving van het probleem Diabetes tijdens de zwangerschap gaat gepaard met een verhoogde kans op maternale, foetale en neonatale mortaliteit en morbiditeit, zoals prematuriteit, structurele afwijkingen, perinatale sterfte, foetale macrosomie e

indelinga) subcapitale humerusfracturen bij volwassenenb) subcapitale humerusfracturen bij kinderena) subcapitale humerusfracturen bij volwassene huisartsen. Het NHG heeft als doel het bevorderen van de wetenschappelijk onderbouwde beroepsuitoefening. Dit wordt gedaan onder meer door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken in de huisartsenpraktijk. Voor dit doel ontwikkelt het NHG onder andere standaarden, standpunten, 45 samenwerkingsafspraken, richtlijnen en patiënteninformatiemateriaal Programma intervisiedag NHG-Expertgroep 'Het Beweegkader Heupfractuur bij ouders: Dit vereist een voorgeschiedenis van heupfractuur bij de vader of moeder van de patiënt. Voer in ja of nee. Actueel roken: Voer ja of nee in naargelang de patiënt al dan niet actueel tabak rookt. Etalagebenen op Thuisarts.nl. 14 juni 2016 Vanaf gisteren is de publiekswebsite Thuisarts.nl. van start gegaan. Op deze website is onafhankelijke en betrouwbare informatie te vinden over de medisch-specialistische zorg van vijf aandoeningen: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes Vanaf vandaag is onafhankelijke en betrouwbare informatie over de medisch-specialistische zorg te vinden op de publiekswebsite Thuisarts.nl. Van vijf aandoeningen is de informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes. De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijk

Fysiotherapie na een gebroken heup (heupfractuur

 1. Casus 6/heupfractuur. a. Klasse 2 of 3 b. (NHG patiëntenbrief) Ook het advies Jerry de komende dagen maar thuis te houden is niet direct evidence based: als Jerry zich goed voelt is er geen bezwaar tegen weer naar school gaan. Even terugbellen dus, met name om het wekadvies aan te scherpen
 2. bij een heupfractuur kunnen dat bijvoorbeeld het gangpatroon en transfers zijn. In alle gevallen is het van belang om functies en activiteiten aan te leren die nodig zijn voor het dagelijks functione-ren. Aanbevelingen in de richtlijn zijn gericht op de subacute fase na een (wervel)fractuur. I Diagnostisch proce
 3. NHG richtlijnen: Bacteriële huidinfecties, Cardiovasculair risicomanagement, COPD, Dermatomycosen, Revalidatie na een heupfractuur CME-online, geaccrediteerd tot 18-12-2020 Terwel M Alles is revalidatie. Revalideren na een beroerte in het Laurens Therapeutisch Klimaa
 4. 3 Foundation ( TxI Ziekte van Scheuermann De ziekte van Scheuermann, of juveniele osteochondrose van de wervelkolom, is een groeistoornis van de wervelkolom die gepaard gaat met morfologische veranderingen van vooral de thoracale wervelkolom. Schattingen van prevalentie variëren tussen 0,4-10%. De typische presentatie is een al dan niet pijnlijke thoracale kyfosering van de wervelkolom, die.

Delier NHG-Richtlijne

Gebroken heup (heupfractuur): symptomen en behandeling

 1. In voorbereiding van deze uitzending over het OMC heeft NHG de volgende reactie gegeven. Meten van osteoporose alleen bij mensen met verhoogd risico: Het beleid van het Nederlands Huisartsen Genootschap is erop gericht om het fractuurrisico te bepalen bij mensen ouder dan 50 jaar met een verhoogd fractuurrisico
 2. e D3 en fysiotherapie na heupfractuur zinvol? ( vereist) NTvG - In het kort - 2010 NHG - Samenvattingskaart - 2010 Huisarts Wet 2010:53(11):609-25. Obstipatie M94
 3. Samenvatting van de NHG standaard - Osteoporose en fractuurpreventie. and other summaries for , Arts Klinisch Onderzoeker. Samenvatting van de NHG standaard - Osteoporose en fractuurpreventie met schemas die van toepassing zijn voor de Belgische situatie

Anamnese en onderzoek proximale femurfractuur - Richtlijn

Heupfractuur - Wikipedi

 1. Gebroken heup Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgi
 2. Proximale femurfracturen - Startpagina - Richtlijn
 3. Heupfractuur Heupfractuur - Isal
 4. Heupfractuur Zorginzich
 5. Platform Ouderenzor
 • Wat is een regelmatige veelhoek.
 • Spijkerjasje dames sale.
 • KNEEPJESCURSUS.
 • Bikefit Bollenstreek.
 • Beertjes met hartjes.
 • Rl burnside live 1984.
 • Aarschot Weleer.
 • Potloodtekeningen kopen.
 • Euro Truck Simulator 2 download Android.
 • Aanmelden Pubquiz.
 • Avocado bewaren water.
 • Koenic ventilator.
 • Galileo satellite.
 • Banketbakkersroom Rudolph.
 • Tips voor gepocheerd ei.
 • Best Mac shortcuts.
 • Fastest car in the world.
 • Topcraft elektrische kettingzaag Aldi.
 • Gastgezin kittens Friesland.
 • Us customs and border protection covid 19.
 • Wassende maan slecht slapen.
 • Relationship game.
 • VM ZINC Vilvoorde.
 • Click PVC visgraat HORNBACH.
 • Witte vlekken op natuursteen verwijderen.
 • Arbutus unedo winterhard.
 • Crepitus knie.
 • Warner Bros Nederland TV.
 • Wijzerplaten Apple Watch SE.
 • Het Sterrenschip Assen.
 • Dystopische trilogie.
 • Radio 10 Brabant playlist.
 • De Rode Baron.
 • Steur lengte.
 • Gruyere kaas geraspt dirk.
 • KPN mail instellen iPad.
 • Gezond brood Jumbo.
 • Fotostudio huren Den Haag.
 • Helden 54.
 • Ezelinnenmelk gezond.
 • Gert Verhulst Karen Damen.